Systémové upozornění
Hlavní informace
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v Centre dobrovoľníctva, n.o.
 
Ak ste sa na Centrum dobrovoľníctva, n.o. obrátili prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho newslettra, zaregistrovali ste sa do našej Databázy dobrovoľníckych príležitostí cez webstránku, alebo prostredníctvom DobroApky vo Vašom mobile, zúčastnili ste sa niektorého z našich školení, alebo inej akcie, ste našim dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou, ste naším darcom alebo ste návštevník našej webovej stránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje.
Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.
 
Kto sme?
 
Sme nezisková organizácia Centrum dobrovoľníctva, n.o., IČO: 50110039, zapísaná v registri Okresného úradu Banská Bystrica, na odbore všeobecnej vnútornej správy, pod číslom OVVS/NO-36/2015, naše sídlo je Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.
Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a
týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.
 
Ako a kde nás môžete kontaktovať?
 
Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu Centrum dobrovoľníctva, n.o., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica.
 
Kedy spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame, ak:
• ste sa prihlásili na odoberanie nášho newslettra,
• ste sa zaregistrovali do našej Databázy dobrovoľníckych príležitostí cez webstránku, alebo prostredníctvom DobroApky vo Vašom mobile,
• ste podpísali prezenčnú listinu na niektorom z nami organizovaných podujatí, školení, workshopov,
• ste našim dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou,
• ste držiteľom/držiteľkou Dobrokarty,
• ste Dobropodnikom,
• ste nás podporili finančne,
• ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
• ste návštevník/návštevníčka našej webovej stránky,
• ste s nami uzatvorili zmluvu.
 
Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaní vy sami, napríklad prihlásením sa na odoberanie nášho newslettra cez webovú stránku, alebo pri registrácii do Databázy dobrovoľníckych príležitostí, podpísaním našej prezenčnej listiny, podpisom zmluvy, zaslaním daru alebo pri inej príležitosti.
 
Aké osobné údaje spracovávame?
• Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
• V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
• V niektorých prípadoch spracovávame aj vašu fotografiu, ak sa ju sami rozhodnete zverejniť v Databáze dobrovoľníckych príležitostí.
• Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.
• V prípade, že ste zaregistrovaná/zaregistrovaný v Databáze dobrovoľníckych príležitostí, spracovávame informácie, z ktorých je možné vyvodiť vaše záujmy, preferencie (vami zverejnené mestá a preferencie v oblasti dobrovoľníctva, ktoré si môžete zvoliť v Databáze dobrovoľníckych príležitostí).
 
Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
• Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov (newslettrov) a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali. V každom nami zaslanom newslettri je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania.
• Komunikácia s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť ohľadne ich podpory a našich následných aktivít.
• Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.
• Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
 
Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili. V prípade, že ste náš darca, podporili ste naše aktivity a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie našej organizácie. Podľa našich stanov je cieľom našej organizácie
  • Vzbudzovať záujem ľudí a organizácií o dobrovoľníctvo
  • Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
  • Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti
  • Skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách
  • Vytvárať dobrovoľnícke príležitosti.

Informovanie verejnosti o týchto témach, ktoré riešime je nevyhnutné na dosahovanie týchto cieľov, preto považujeme za náš oprávnený záujem informovať všetkých našich podporovateľov a tak šíriť tieto informácie.

V prípade, že máte s Centrom dobrovoľníctva, n.o. uzatvorenú zmluvu (napr. darovaciu, zmluvu o dielo, zmluvu o dobrovoľníckej činnosti), vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.
 
Cookies
Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem.
Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.
 
Doba spracovania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.
 
Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov
Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.
 
Poskytnutie osobných údajov tretí stranám
Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi.
Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.
Sú nimi:
Sendinblue
Violet SK s.r.o.
Google
webbit s.r.o
creneo s.r.o.
Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.
 
Miesto spracovania osobných údajov:
Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).
 
Vaše práva:
V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:
• Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame
• V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
• Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
• Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
• Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
• Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
• Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
• Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
• Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo list poštou na adresu Centrum dobrovoľníctva, n.o., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica.
Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.
 
Úrad na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.
 
Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018. Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube