Systémové upozornění
Hlavní informace

KOMPAS - centrum rozvoja

O organizácii

KOMPAS - centrum rozvoja
42193788
Moskovská 40, Banská Bystrica
silvia.zabkova@gmail.com
0908987456
1. Hlavným cieľom združenia je vytváranie podmienok aktívneho záujmu cieľových skupín tehotných žien, matiek na materskej dovolenke, rodín a detí o fyzické a duševné zdravie a harmonický rozvoj.

2. Poslaním organizácie je podporovať osobnostný a profesný rozvoj prostredníctvom moderných vzdelávacích, voľnočasových a relaxačných programov . Prispievať k zlepšeniu kvality života jednotlivcov a skupín, k odstraňovaniu bariér a pozitívne vplývať na medziľudské a generačné vzťahy.

3. Pri napĺňaní poslania združenie vykonáva tieto činnosti:
a) vychováva k pozitívnym hodnotám, účelnému a tvorivému využívaniu voľného času - organizuje prednášky, kurzy, semináre, worshopy, konzultácie, debatné kluby, svojpomocné skupiny, tvorivé dielne a ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rodičovskú výchovu, alternatívnu medicínu, komunikáciu, rozvoj osobnosti,
b) organizuje kultúrne, spoločenské, športovo-rekreačné skupinové aktivity,
c) podporuje a zriaďuje zariadenia tradičnej a alternatívnej výchovy a vzdelávania,
d) vykonáva poradenskú činnosť v oblasti prevencie a ochrany zdravia, komunikačných zručností, efektívneho riešenia problémov, zosúladenia rodinného a pracovného života,
e) spolupracuje s odborníkmi v oblasti výchovy, vzdelávania, psychológie, medicíny, zdravej výživy a i.,
f) publikačná činnosť – vydáva a distribuuje propagačné materiály na podporu poslania organizácie, participuje na tvorbe edukačných brožúr pre deti i dospelých,
g) redakčná činnosť – prevádzkuje vlastnú web stránku a elektronický spravodaj pre členov združenia a záujemcov o činnosť,
h) pripravuje špeciálne vlastné projekty pre sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
i) vyponáva terénnu prácu v komunitách
j) rozvíja spoluprácu a partnerstvá s organizáciami podobného charakteru doma i v zahraničí, štátnymi orgánmi i s orgánmi územnej samosprávy, podporuje a využíva synergiu potenciálu účasti viacerých subjektov na spoločných projektoch,
k) podporuje ďalšie vzdelávanie svojich členov, ktoré je potrebné pri napĺňaní cieľov združenia,
l) získava finančné prostriedky na realizáciu a podporu svojich programov, na činnosť a rozvoj organizácie.
štandardy kvality

 

Ohodnoťte vašu skúsenosť s touto organizáciou.

Váš komentár môže pomôcť ďalším dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam pri ich rozhodovaní.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube